25 юли 2024, четвъртък

       
 

 
 

Актуално

 
 

Изисквания


Присъствие: Студентите са задължнени да присъстват на всички семинарни занятия по английски език, като се допускат максимум 2 отсъствия без уважителна причина. Отсъствия по болест или друга уважителна причина се удостоверяват със съответния документ, представен пред учебен отдел и отразен в студентската книжка.  


Заверка: Студентите получават заверка от преподавателя, само ако са присъствали на всички упражнения или са допуснали максимум 2 отсъствия без уважителна причина. Когато отсъствията са повече от допустимите 2, преподавателят не заверява семестъра на съответния студент. Студентите могат да получат служебна заверка от учебен отдел при представяне на съответните документи, удостоверяващи уважителната причина за отсъствията им.


Учебни материали: В час студентите са задължени да носят тетрадка и учебник по английски език за хранителни технологии и техника.

За първи курс: Luizova-Horeva, Tsveta. English for Technology and Engineering Students at the UFT. An Introduction. Plovdiv: UFT Academic Publishing House, 2010

За втори курс: Luizova-Horeva, Tsveta. English for Technology and Engineering Students at the UFT. Plovdiv: UFT Academic Publishing House, 2011


Оценка: Студентите получават текуща оценка за първия, втория и третия семестър от обучението си. В края на четвъртия семестър (втори курс) държат изпит по английски език в две части – писмен и устен. До изпит се допускат само студентите, които имат текущи оценки през предходните три семестъра, по-високи от 2. За крайна оценка по английски език се счита оценката от изпита.