28 януари 2023, събота

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Един ефективен начин на преподаване на
SOME, ANY и NO

Материалът е представен на юбилейната научно-практическа конференция „Науката, образованието и времето като грижа”, посветена на 45 години педагогическо образование в гр. Смолян и 10 години Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски”, проведена на 30.11. – 01.12.2007 г. в гр. Смолян.

РЕЗЮМЕ

„Няма малки неща.”
Д-р Уик Алегзандър

Неопределителните местоимения some, any и no обикновено се преподават на изучаващите английски език като граматическа единица за първи път на ниво Elementary. В повечето системи some и any се въвеждат на ниво Beginner като нови думи, без да се набляга особено на разликата в употребата им, а no се игнорира дори и на по-горните нива. Практиката обаче показва, че тези местоимения и производните им са необходими на учащите още в ранния етап от тяхното обучение. Настоящата разработка представя един лесен и ефективен начин за преподаването на some, any и no веднага след запознаването с to be, to have и there is/there are на ниво Beginner.


2011-10-17 (Прочетено 6807 пъти.)