27 ноември 2022, неделя

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации


Трудности при превода: филмовите заглавия

Материалът е публикуван в списание „Чуждоезиково обучение”, бр. 1, 2008 г.

Един ефективен начин на преподаване на
SOME, ANY и NO

Материалът е представен на юбилейната научно-практическа конференция „Науката, образованието и времето като грижа”, посветена на 45 години педагогическо образование в гр. Смолян и 10 години Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски”, проведена на 30.11. – 01.12.2007 г. в гр. Смолян.

Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език (Дипломна работа)

Разработката е дипломната ми работа по магистърската програма „Английска филология - Лингвистика и превод” с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова и е защитена през 2007 г. с отлична оценка.

Функционирование фразеологизмов в современных газетных жанрах и вопросы их перевода (Дипломна работа)

Разработката е дипломната ми работа по руска филология с научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева и е защитена през 1996 г. с отлична оценка.


1 - (2)