1 февруари 2023, сряда

       
 


 
 

Актуално

 
 

Публикации

Думи с негативни представки в английския език и преводът им на български език (Дипломна работа)

Разработката е дипломната ми работа по магистърската програма „Английска филология - Лингвистика и превод” с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова и е защитена през 2007 г. с отлична оценка.

СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД

ГЛАВА 1. Негативните представки в английския и българския език

1.1. Представките в словообразуването
1.2. Негативните представки в английския език

1.2.1. Определение, семантична класификация, произход и продуктивност
1.2.2. Валентност и значение

1.3. Негативните представки в българския език

ГЛАВА 2. Превод на думи с негативни представки от английски на български език

2.1. Специфика на английско-българския превод
2.2. Думи с негативни представки в английския език

2.2.1. Честота на употреба
2.2.2. Съответствие при превода
2.2.3. Трудности при превода и начини за тяхното преодоляване

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Приложение 1. Честота на употреба на негативните представки в английския език, според броя на думите, които ги съдържат, наблюдавани в SA Dictionary

Приложение 2. Разпределение на английските негативни представки в частите на речта, според  броя на думите с негативни представки във всеки клас думи, наблюдавани в SA Dictionary
 


РЕЦЕНЗИЯ от гл. ас. Веселина Койнакова


Дипломната работа на Надежда Тодорова съдържа 62 страници и се състои от увод, две глави, заключение и две приложения. В нея са спазени академичните изисквания за цялостната организация, представянето на корпуса с примери, цитирането и библиографията.
Целта на дипломната работа, изложена в увода, е „да се класифицират негативните представки в двата езика, според тяхното значение, честота на употреба в класовете думи и преводните им съответствия от една страна, а от друга - да се анализират трудностите, с които може да се сблъска преводачът във връзка с думи, съдържащи такива представки, и да се предложат някои техники за преодоляването на тези проблеми”. Глава 1 представя теоретичната основа на труда. Студентката е показала задълбочени познания по въпроса, представяйки различни класификации на негативните представки в двата езика, според техния произход, продуктивност, валентност и значение. Изследването се основава на работите на водещи езиковеди в областта на словообразуването, сред които Рандолф Куърк, Банкевич, Каращук, Радева, Молхова, Пенчев и Бояджиев.
Глава 2 предлага съпоставителен анализ на корпуса от примери, извлечени от книгата на Франсис Бърнет „Тайната градина”, българския й превод и компютърния SA Dictionary. Изследването е задълбочено и покрива както граматическите, така и семантичните аспекти на негативните представки в двата езика. Студентката умело е анализирала корпуса, изследвайки преводните еквиваленти и е предложила някои техники за преодоляването на трудностите, свързани с наличието на частични съответствия или липсата на такива. Резултатите са обобщени и представени в графики в приложенията.
Изводите, които са направени в последната глава са ясни и точни и следват логиката на предходните глави.
Езикът на дипломната работа е много добър. Не се наблюдават никакви сериозни граматически и лексикални грешки. Текстът тече гладко и е лесен за разбиране.
Като имам предвид всички гореизложени достойнства на труда, препоръчвам на студентката да бъде присъдена отлична оценка.

7 октомври 2007


2011-10-17 (Прочетено 8253 пъти.)